پیوندها

» گزارشی از برگزاری دومین نشست همايش علمي راهكارهاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با رويكرد سبك زندگي اسلامي ايراني در بيمارستان ها و مراكز درماني، در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)

 

دومین نشست همايش علمي راهكارهاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با رويكرد سبك زندگي اسلامي ايراني در بيمارستان ها و مراكز درماني، در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) تهران برگزار شد.

1395/10/18 - 11:59

 
گزارشی از برگزاری دومین نشست همايش علمي راهكارهاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با رويكرد سبك زندگي اسلامي ايراني در بيمارستان ها و مراكز درماني، در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) گزارشی از برگزاری دومین نشست همايش علمي راهكارهاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با رويكرد سبك زندگي اسلامي ايراني در بيمارستان ها و مراكز درماني، در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) گزارشی از برگزاری دومین نشست همايش علمي راهكارهاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با رويكرد سبك زندگي اسلامي ايراني در بيمارستان ها و مراكز درماني، در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) گزارشی از برگزاری دومین نشست همايش علمي راهكارهاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با رويكرد سبك زندگي اسلامي ايراني در بيمارستان ها و مراكز درماني، در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) گزارشی از برگزاری دومین نشست همايش علمي راهكارهاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با رويكرد سبك زندگي اسلامي ايراني در بيمارستان ها و مراكز درماني، در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) گزارشی از برگزاری دومین نشست همايش علمي راهكارهاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با رويكرد سبك زندگي اسلامي ايراني در بيمارستان ها و مراكز درماني، در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) گزارشی از برگزاری دومین نشست همايش علمي راهكارهاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با رويكرد سبك زندگي اسلامي ايراني در بيمارستان ها و مراكز درماني، در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) گزارشی از برگزاری دومین نشست همايش علمي راهكارهاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با رويكرد سبك زندگي اسلامي ايراني در بيمارستان ها و مراكز درماني، در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)