پیوندها

» برنامه کنفرانس ها و سمینارهای بر گزار شده در بيمارستان در سال 1387

 

رديف

تاريخ

روز

عنوان

ارائه دهندگان

1

29/1/1387

پنج شنبه

آموزش مدون تست هاي آزمايشگاهي

آ.د. آزاد و خ اسماعيلي

2

29/1/1387

پنج شنبه

طبقه بندي بيماران قبل از جراحي بر اساس معيار ASA

خانم رادمهر

3

2 الي 30/2/1387

دوشنبه اول هر ماه

خواندن EKG(الكتروكارديوگرام)

آقاي دكتر كوكبي

4

4/2/1387

چهارشنبه

آشنائي باEptifibatide

آقاي دكتر اسكندري

5

7و14/2/1387

شنبه

نحوه صحيح Hand Washing  و راهنماي Needle Stick

خانم يزدان پناه

6

8/2/1387

يك شنبه

تشخيص آريتمي ها و درمان آن- داروهاي قلبي عروقي

آقاي دكتر خسروي نژاد

7

10/2/1387

سه شنبه

ناباروري

خانم دكتر معيني

8

12/2/1387

پنج شنبه

احياء قلبي- ريوي(CPR)

آقاي دكتر جباري مقدم

9

14/2/1387

شنبه

هيستركتومي و لاپاراسكوپي در بيماريهاي زنان

خانم دكتر قاضي زاده

11

18/2/1387

چهارشنبه

كاهش خطاهاي پرستاري بويژه خطاهاي داروئي

خانم حاجي بابائي

12

30/2/1387

دوشنبه

دستوالعمل مراقبتهاي مديريت شده

جمعي از پزشكان و پرستاران

و شركت آرياسان

13

1/3/1387

دوشنبه ها

آنچه كه بايد در بارهABG بدانيم

آقاي دكتر آزمكان

14

6/3/1387

دوشنبه

روشهاي تصويربرداري پزشكي از آغاز تا امروز

آقاي دكتر صلوتي

15

9/3/1387

پنج شنبه

ونتيلاسيون بدون آنتاباسيون

آقاي دكتر جباري مقدم

16

13/3/1387

دوشنبه

احيا قلبي – ريويCPR(1)

آقاي دكتر آزمكان

17

21/3/1387

سه شنبه

دياليز صفاقي

آقاي خلجي

18

25/3/1387

شنبه

احيا قلبي – ريويCPR(2)

آقاي  دكتر آزمكان

19

17/3/1387

دوشنبه

ترويچ تغذيه با شير مادر

جمعي از پرسنل

20

11/4/1387

سه شنبه

اصول صحيح جمع آوري و تفكيك و انتقال پس مانده هاي بيمارستاني

آقاي دكتر لاهوتي

21

11/4/1387

سه شنبه

نكات مهم كنترل عفونت در بيمارانVAP

خانم يزدان پناه

22

17/4/1387

دوشنبه

نسل جديدي از انواع پانسمان

خانم دكتر منتهائي

23

24/4/1387

دوشنبه

خواندن EKGالكتروكارديوگرام

آقاي دكتر كوكبي

24

29/4/1387

شنبه

آموزش كاربرد پمپ هاي سرم و سرنگBe Broun

خانم مهندس جرعتي

25

6و20/5/1387

يك شنبه

تشخيص آريتمي ها و درمان آن- داروهاي قلبي و عروقي

آقاي دكتر بخشيان

26

13/5/1387

يك شنبه

احياء قلبي – ريويCPR

آقاي رحيمي

27

14/5/1387

دوشنبه

نگهداري از پورتهاي شيمي درماني

خانم رفيق خواه

28

16/5/1387

چهارشنبه

بهره وري مديريت در پرستاري

سركار خانم سالمي

29

19/5/1387

شنبه

اصول كاربري و نگهداشت دستگاه هاي مانيتورينگ

آقاي مهندس عزيززاده

30

19/5/1387

شنبه

نكات مهم كنترل عفونت در انواع ايزولاسيون

خانم يزدان پناه

31

23/5/1387

چهارشنبه

آموزش بيماريهاي مختلف به بيماران

سركار خانم سالمي

32

30/5/1387

چهارشنبه

روشهاي نوين درمان زخم، پانسمانهاي پيشرفته

خانم سرايداري

33

3و17/6/1387

يك شنبه ها

تازه هاي درمان آريتمي هاي قلبي با راديو فركانسي

آقاي دكتر بخشيان

34

4/6/1387

دوشنبه

آموزش CPR

آقاي رحيمي

35

9/6/1387

شنبه

اصول كاربري و نگهداشت دستگاه هاي ونتيلاتور

آقاي صاحب جمعي

36

20/6/1387

چهارشنبه

مروري بر گزارش نويسي و تكميل پرونده بيماران(1)

خانم حكمي

37

30/6/1387

شنبه

آموزش الكتروشوك

آقاي رحيمي

38

31/6/1387

يك شنبه

احتياطات استانداردو نقش آن بر عفونتهاي بيمارستاني

خانم يزدان پناه

39

7و21/7/1387

يك شنبه ها

تازه هاي درمان آريتمي هاي قلبي با راديو فركانسي

آقاي دكتر بخشيان

40

15/7/1387

دوشنبه

مروري بر گزارش نويسي و تكميل پرونده بيماران (2)

خانم حكمي

41

17/7/1387

چهارشنبه

احتياطات استاندارد و نقش آن بر كنترل عفونتهاي بيمارستاني

خانم يزدان پناه

42

22/7/1387

دوشنبه

راه هاي تهويه مصنوعي به همراه عوارض آن

آقاي رحيمي

43

29/7/1387

دوشنبه

احتياطات استاندارد و نقش آن بر كنترل عفونتهاي بيمارستاني

خانم يزدان پناه

44

1و2و5و6و7/8/1387

-

آموزش ضمن خدمت كمك بهياران

جمعي از پرستاران

45

1لغايت12/8/1387

-

استانداردهاي بهداشت محيط در واحد تغذيه

جمعي از اساتيد بهداشت اصناف شرق تهران

46

8/8/1387

چهارشنبه

سرطان پستان و علائم آن

خانم دكتر نفيسي

47

18/8/1387

چهارشنبه

فلج شل حاد

خانم يزدان پناه

48

20/8/1387

دوشنبه

دستورالعمل مراقبت هاي مديريت شده(ويژه پائيز)

جمعي از پرستاران

49

25/8/1387

شنبه

احتياطات استاندارد و نقش آن بر كنترل عفونتهاي بيمارستاني

خانم يزدان پناه

50

26/8/1387

يك شنبه

احتياطات استاندارد و نقش آن بر كنترل عفونتهاي بيمارستاني

خانم يزدان پناه

51

29/8/1387

چهارشنبه

پنوموني هاي وابسته به ونتيلاتور

خانم يزدان پناه

52

30/8/1387

پنج شنبه

نقش سلولهاي بنيادي در درمان نارسائي قلبي

آقاي دكتر محمد حسني

53

9/9/1387

شنبه

اصول انتخاب تشك

آقاي مهندس دست يافته

54

13/9/1387

چهارشنبه

 

1390/08/06 - 09:53