پیوندهای بسیج جامعه پزشکی

» برگزاري مراسم احياي شب 23 ماه مبارك رمضان سال 1397 در مسجد بيمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران

 

1397/03/19 - 12:54

 
برگزاري مراسم احياي شب 23 ماه مبارك رمضان سال 1397 در مسجد بيمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران برگزاري مراسم احياي شب 23 ماه مبارك رمضان سال 1397 در مسجد بيمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران برگزاري مراسم احياي شب 23 ماه مبارك رمضان سال 1397 در مسجد بيمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران برگزاري مراسم احياي شب 23 ماه مبارك رمضان سال 1397 در مسجد بيمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران برگزاري مراسم احياي شب 23 ماه مبارك رمضان سال 1397 در مسجد بيمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران برگزاري مراسم احياي شب 23 ماه مبارك رمضان سال 1397 در مسجد بيمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران برگزاري مراسم احياي شب 23 ماه مبارك رمضان سال 1397 در مسجد بيمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران برگزاري مراسم احياي شب 23 ماه مبارك رمضان سال 1397 در مسجد بيمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران