بیمارستان خاتم الانبیا

فراخوان بيماران تومور مغزي

ويزيت جانبازان تومور مغزي و تشنج مقاوم به درمان جهت بررسي و تعيين تكليف ادامه درمان، توسط گروه اپي لپسي مركز در طي سه روز متوالي (8، 9 و 10 شهريور)

1396/03/12 - 12:15