بیمارستان خاتم الانبیا

بانک

بانک

بسمه تعالی

در بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) جمعاً سه نوع بانک شامل بانکهای رفاه، ملت و دی به بیماران، مراجعین و کارکنان ارائه خدمت می کنند.

بانک رفاه

بانک رفاه شعبه بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) در سال 1377، کد 177 افتتاح گردیده است. این بانک از نظر مکانی جنب داروخانه بیمارستان در مدخل ورودی پارکینگ بیمارستان واقع شده است. کلیه امور مالی بیمارستان از جمله پرداخت حقوق پرسنل از این بانک صورت می گیرد. ساعات کاری این بانک مشابه بانک های رفاه در سطح شهر می باشد. شماره تلفن تماس  آن  2- 88209830  است. ضمناً بانک رفاه شعبه بیمارستان خاتم به مراجعین خود،  کلیه خدمات بانکی ارائه می دهد.

بانک ملت

این باجه در سال 1387 در بیمارستان خاتم افتتاح گردید. بانک ملت در سطح باجه از بانک ملت شعبه هجرت کد 4/6340  با یک کارمند ارائه خدمت می کند. محل این بانک در طبقه همکف سالن ورودی ساختمان بیمارستان خاتم واقع شده است. ساعات کار این باجه از 8 صبح الی 14 و شماره تلفن آن 88790288 می باشد. خدماتی که این بانک در بیمارستان خاتم به مراجعین ارائه می دهد شامل کلیه خدمات پایه بانکی می باشد.

بانک دی

بانک دی در تاریخ 15/12/1390 در بیمارستان خاتم افتتاح گردید و بصورت باجه ای از بانک دی شعبه ونک کد 0114 با دو کارمند به مراجعین ارائه خدمت می کند. محل این بانک در طبقه همکف بیمارستان خاتم مجاور واحد ترخیص می باشد. ساعات کار این باجه از 6 صبح الی 10 شب و شماره تلفن داخلی آن 3890 است. کلیه واریز هزینه بیماران در این بانک صورت می گیرد. بانک دی بانک اصلی بیمارستان محسوب می شود و کلیه مراودات بیمارستان خاتم در این بانک انجام می شود.

خدماتی که این بانک به مراجعین ارائه می دهد شامل کلیه خدمات پایه بانکی نظیر افتتاح حساب، دریافت و پرداخت پول، سپرده گذاری و ... می باشد.

دستگاه های عابر بانک (ATM)

در بیمارستان خاتم جمعاً 5 دستگاه پرداخت پول نصب شده است. محل استقرار آنها در راهرو ما بین دو ساختمان بیمارستان خاتم و ساختمان علوم اعصاب شفاء می باشد. یک دستگاه به بانک رفاه، یک دستگاه به بانک ملت، دو دستگاه به بانک دی و یک دستگاه به بانک سامان تعلق دارد.