پیوندها

» بانك
 

بانك

بسمه تعالي

در بيمارستان فوق تخصصي خاتم الانبياء (ص) جمعاً سه نوع بانك شامل بانكهاي رفاه، ملت و دي به بيماران، مراجعين و كاركنان ارائه خدمت مي كنند.

بانك رفاه

بانك رفاه شعبه بيمارستان خاتم الانبياء (ص) در سال 1377، كد 177 افتتاح گرديده است. اين بانك از نظر مكاني جنب داروخانه بيمارستان در مدخل ورودي پاركينگ بيمارستان واقع شده است. كليه امور مالي بيمارستان از جمله پرداخت حقوق پرسنل از اين بانك صورت مي گيرد. ساعات كاري اين بانك مشابه بانك هاي رفاه در سطح شهر مي باشد. شماره تلفن تماس  آن  2- 88209830  است. ضمناً بانك رفاه شعبه بيمارستان خاتم به مراجعين خود،  كليه خدمات بانكي ارائه مي دهد.

بانك ملت

اين باجه در سال 1387 در بيمارستان خاتم افتتاح گرديد. بانك ملت در سطح باجه از بانك ملت شعبه هجرت كد 4/6340  با يك كارمند ارائه خدمت مي كند. محل اين بانك در طبقه همكف سالن ورودي ساختمان بيمارستان خاتم واقع شده است. ساعات كار اين باجه از 8 صبح الي 14 و شماره تلفن آن 88790288 مي باشد. خدماتي كه اين بانك در بيمارستان خاتم به مراجعين ارائه مي دهد شامل كليه خدمات پايه بانكي مي باشد.

بانك دي

بانك دي در تاريخ 15/12/1390 در بيمارستان خاتم افتتاح گرديد و بصورت باجه اي از بانك دي شعبه ونك كد 0114 با دو كارمند به مراجعين ارائه خدمت مي كند. محل اين بانك در طبقه همكف بيمارستان خاتم مجاور واحد ترخيص مي باشد. ساعات كار اين باجه از 6 صبح الي 10 شب و شماره تلفن داخلي آن 3890 است. كليه واريز هزينه بيماران در اين بانك صورت مي گيرد. بانك دي بانك اصلي بيمارستان محسوب مي شود و كليه مراودات بيمارستان خاتم در اين بانك انجام مي شود.

خدماتي كه اين بانك به مراجعين ارائه مي دهد شامل كليه خدمات پايه بانكي نظير افتتاح حساب، دريافت و پرداخت پول، سپرده گذاري و ... مي باشد.

دستگاه هاي عابر بانك (ATM)

در بيمارستان خاتم جمعاً 5 دستگاه پرداخت پول نصب شده است. محل استقرار آنها در راهرو ما بين دو ساختمان بيمارستان خاتم و ساختمان علوم اعصاب شفاء مي باشد. يك دستگاه به بانك رفاه، يك دستگاه به بانك ملت، دو دستگاه به بانك دي و يك دستگاه به بانك سامان تعلق دارد.