بیمارستان خاتم الانبیا

تقویم کنفرانس های درون بخشی بخش های بیمارستان

برنامه کنفرانس های درون بخشی بخش های بیمارستان

لیست کنفرانس های درون بخشی بخش های بیمارستان در سال 1393