بیمارستان خاتم الانبیا

اعضای کانون

بسیج جامعه پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) - اعضای کانون

شماره مرکز تلفن بیمارستان: 88884040 - 021

دکتر پیرحسین کولیوند

دکتر پیرحسین کولیوند

سمت: مسئول کانون

تحصیلات: دکتری

شماره تماس: 83553711-021

دکتر محمدطاهر اصفهانی

دکتر محمدطاهر اصفهانی

سمت: جانشین کانون و مدیر طرح و برنامه

تحصیلات: دکتری

شماره تماس : 83555677-021

 

دکتر مجتبی سیف

دکتر مجتبی سیف

سمت: مدیر امداد و درمان

تحصیلات: دکتری

شماره تماس: 83553722-021

کامران شهبازی

کامران شهبازی

سمت: مدیر بازرسی

تحصیلات: فوق دیپلم

شماره تماس: 83555211-021

 

دکتر علیرضا یارندی

دکتر علیرضا یارندی

سمت: مدیر علمی و پژوهشی

تحصیلات: دکتری

شماره تماس: 83553733-021

 

 

محمودرضا ذکاوت

محمودرضا ذکاوت

سمت: مدیر فرهنگی

تحصیلات: لیسانس

شماره تماس: 83555322-021

 

ابراهیم کمانکش

ابراهیم کمانکش

سمت: مدیر تربیت بدنی

تحصیلات: دیپلم

شماره تماس: 83555877-021

 

علی صفری

علی صفری

سمت: مدیر پشتیبانی

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس: 83553722-021

 

سید محسن حسینی پناه

سید محسن حسینی پناه

سمت: مدیر نیروی انسانی

تحصیلات: فوق لیسانس

شماره تماس: 83552866-021