پیوندها

» سونوگرافی
 

بخش سونوگرافي

با گسترش بيمارستان واحد تصويربرداري نيز گسترش فراواني داشته است. نصب و راه اندازي دستگاه DDR جديد سهم بسزائي در بهبود كيفيت راديوگرافيهاي هاي انجام شده، سهولت انجام گرافي براي بيمار و انجام راديوگرافيهاي تخصصي مثل  Total spine  و three joint view  داشته است.

انجام گرافيهاي تخصصي با ماده حاجب (رنگي) نيز پيشرفت زيادي داشته است و اين راديوگرافيها معمولاً بدون نوبت دادن و فقط با دادن آمادگي لازم براي انجام گرافي همراه بوده است. انجام گرافي هيستروسالپنگوگرافي با حالت نيمه بيهوشي سختي اين عمل را براي بيماران بسيار كم كرده است . همچنين انجام گرافي يورتروگرافي رتروگريد با انجكتور و تهيه  CDاز فلوروسكوپي انجام شده دقت اين راديوگرافي را بسيار بالا برده است.

در قسمت سونوگرافي با افزايش اتاقهاي سونوگراي به چهار اتاق و افزايش پزشكان متخصص كه توانائي انجام انواع سونوگرافي ها و داپلر را نيز دارا مي باشد باعث شده كه بيماران وقت كمتري منتظر انجام كار خود بمانند. پزشكان متخصص راديولوژي انواع بيوپسي ها زير گايد سونو و سي تي را در اين مركز انجام مي دهند و با توجه به تعداد پزشكاني كه توانائي انجام اين كار را دارند و تعداد بيوپسي هائي كه انجام مي شود  اين مركز را از ساير مراكز متمايز مي كند.

راديولوژيستها: دكتر محمد رضوي، دكتر علي مستشفي، دكتر مريم ناصر، دكتر قريدون نعمتي