پیوندها

» واحد ترخيص
 

واحد ترخيص

بيمار پس از قطعي شدن پذيرش بستري، به واحد ترخيص مراجعه كرده و مراحل زير را طي مي كند:

  • ارائه اطلاعات مربوط به هزينه بستري بيماران با توجه به نوع عمل و نوع بيمه طرف قرارداد
  • ارائه اطلاعات مشاوره اي جهت دريافت معرفي نامه و تطبيق آن با مفاد قراردادهاي بيمه اي فيمابين
  • اعلام مبلغ علي الحساب به بيماران جهت واريز به حساب بيمارستان،  و تاييد واريزي و جه
  • اعلام هزينه هاي بيمار در طول دوران بستري طي برگه هاي استعلام توسط واحد ترخيص
  • صدور صورتحساب  پس از اعلام ترخيص بيمار و صدوربرگه ترخيص
  • ارائه مدارك در پايان هر روز به مدارك پزشكي و ارائه مدارك و گزارشات به دفتر مديريت مالي

البته لازم به ذكر است استرداد قبوض پرداختي بيماران سرپايي(با نامه درخواست مسئول واحد و تاييد مديريت مالي)، استردادمبالغ مربوط به پذيرش هاي بيماران بستري كه از بستري شدن انصراف داده اند (با درخواست پذيرش و تاييد مديريت مالي)، استرداد مبالغ صورت حساب هاي بستري كه از بيمارستان بستانكار مي باشند و... توسط تنخواه ترخيص قابل پرداخت مي باشد.

واحد ترخيص بيمارستان از ساعت 6 صبح لغايت 19 آماده ارائه خدمت به بيماران مي باشد.

شماره هاي داخلي: 3588-3599