بیمارستان خاتم الانبیا

واحد ترخیص

واحد ترخیص

بیمار پس از قطعی شدن پذیرش بستری، به واحد ترخیص مراجعه کرده و مراحل زیر را طی می کند:

  • ارائه اطلاعات مربوط به هزینه بستری بیماران با توجه به نوع عمل و نوع بیمه طرف قرارداد
  • ارائه اطلاعات مشاوره ای جهت دریافت معرفی نامه و تطبیق آن با مفاد قراردادهای بیمه ای فیمابین
  • اعلام مبلغ علی الحساب به بیماران جهت واریز به حساب بیمارستان،  و تایید واریزی و جه
  • اعلام هزینه های بیمار در طول دوران بستری طی برگه های استعلام توسط واحد ترخیص
  • صدور صورتحساب  پس از اعلام ترخیص بیمار و صدوربرگه ترخیص
  • ارائه مدارک در پایان هر روز به مدارک پزشکی و ارائه مدارک و گزارشات به دفتر مدیریت مالی

البته لازم به ذکر است استرداد قبوض پرداختی بیماران سرپایی(با نامه درخواست مسئول واحد و تایید مدیریت مالی)، استردادمبالغ مربوط به پذیرش های بیماران بستری که از بستری شدن انصراف داده اند (با درخواست پذیرش و تایید مدیریت مالی)، استرداد مبالغ صورت حساب های بستری که از بیمارستان بستانکار می باشند و... توسط تنخواه ترخیص قابل پرداخت می باشد.

واحد ترخیص بیمارستان از ساعت 6 صبح لغایت 19 آماده ارائه خدمت به بیماران می باشد.

شماره های داخلی: 3588-3599