بیمارستان خاتم الانبیا

منشور اخلاقی رفتاری کارکنان

منشور اخلاقی رفتاری کارکنان

منشور اخلاقی رفتاری کارکنان

 ما کارکنان بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) بر این باوریم که همراه با کلیه مدیران و پزشکان خدمتگزار ملت در عرصه درمان و بهداشت می باشیم.

ما اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود:

1- باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروزی از آن در گفتار و رفتار خود و در ارتباط با همکاران، پزشکان و بیماران با تأکید بر رعایت تقوا، عدالت، عزت و اعتدال.

2- پای به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت، صداقت و صراحت.

3- رعایت احترام، ادب و متانت نسبت به بیماران، همکاران و بویژه پیشکسوتان و پایبندی به فرهنگ نقدپذیری، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل.

4- پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه خدمت بهداشت و درمان به مردم و جلب رضایت بیماران، ذینفعان و ارباب رجوع.

5- مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف بیمارستان و اجرای برنامه های آن.

6- رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات و ضوابط اداری و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی.

7- التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی با اولویت دهی به منافع سازمانی.

8- توجه به جایگاه بیمارستان و رعایت الزامات، ملاحظات، نقشها و مسئولیتهای قانونی در رابطه با کلیه عوامل ذیربط و ذینفعان بیمارستان.

9- ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه بیمارستان و به اشتراک گذاشتن آن به همکاران، مدیران، پزشکان و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط بیمارستان.

10- ارزش نهادن به زمان و وقت شناسی در انجام فعالیتها و تعهدات و پاس داشتن حقوق و وقت همکاران، بیماران و ارباب رجوع.

11- رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و قوانین بیمارستان