پیوندها

» واحد تنفس
 

واحد تنفس

اين واحد در سال 1369 تاسيس و تاكنون مشغول ارائه خدمت به بيماران مي باشد. پرسنل اين واحد بصورت شبانه روزي در حال انجام وظيفه هستند.

اين واحد مختص نگهداري و مراقبت از ونتيلاتورها و دستگاه هاي نبولايزر و بخور بيمارستان مي باشد.

در اين بخش تمامي دستگاه هاي ونتيلاتور، نبولايزر و بخور بصورت شبانه روزي و دوره اي كنترل شده و پس از بازديد و رفع اشكال آماده استفاده مي گردند كه به بخش هاي مورد نياز از جمله ICU،CCU  و همچنين دربخش هاي اورژانس و CT SCAN بصورت Standby انتقال داده شده و مورد استفاده قرار مي گيرد.

پرسنل واحد تنفس در تمام موارد احياء قلبي– ريوي (كد99) فعال بوده و پس از اعلام كد احياء و در انجام تنظيمات دستگاه ونتيلاتور مشاركت مي نمايد و تا پايان احياء (CPR) همكاري مداوم دارند.

در تمامي شيفت ها بطور مرتب لوله و فيلترهاي دستگاه ها چك شده و در صورت نياز تعويض مي گردند و قطعات استفاده شده جدا سازي،  شستشو و استريل مي گردد.

ضمناً براي هر ونتيلاتور شناسنامه و چك ليست مجزا تهيه شده است كه توسط پرسنل واحد تنفس هر 24 ساعت يكبار كنترل و تكميل مي گردد.