پیوندها

» واحد رسيدگي
 

واحد رسيدگي

  • بررسي كليه اسناد رسيده به امور مالي شامل  دستور پرداختها،  تنخواه ها، كاركرد پاراكلينيكها، كاركرد پيمانكاران ، اسناد هزينه هاي و... ارائه به واحد صدور سند جهت ثبت در سيستم مالي

شماره داخلي: 5200