بیمارستان خاتم الانبیا

واحد رسیدگی

واحد رسیدگی

  • بررسی کلیه اسناد رسیده به امور مالی شامل  دستور پرداختها،  تنخواه ها، کارکرد پاراکلینیکها، کارکرد پیمانکاران ، اسناد هزینه های و... ارائه به واحد صدور سند جهت ثبت در سیستم مالی

شماره داخلی: 5200