پیوندها

» صندوق پزشكان
 

صندوق پزشكان

  • اين صندوق جهت ارائه تسهيلات مالي به پزشكان محترم ايجاد گرديده است. پزشكان در صورت تمايل درخواست كتبي خود را به رياست هيات مديره صندوق پزشكان بيمارستان ارائه كرده و پس از بررسي و تاييد با پرداخت حق عضويت ماهيانه به عضويت صندوق درخواهند آمد. و پس از طي دوره مشخص و با توجه به اولويت درخواست و كامل بودن حق عضويت هاي پرداخت شده، از تسهيلات برخوردار خواهند گرديد.

شماره داخلي: 5333