بیمارستان خاتم الانبیا

صندوق پزشکان

صندوق پزشکان

  • این صندوق جهت ارائه تسهیلات مالی به پزشکان محترم ایجاد گردیده است. پزشکان در صورت تمایل درخواست کتبی خود را به ریاست هیات مدیره صندوق پزشکان بیمارستان ارائه کرده و پس از بررسی و تایید با پرداخت حق عضویت ماهیانه به عضویت صندوق درخواهند آمد. و پس از طی دوره مشخص و با توجه به اولویت درخواست و کامل بودن حق عضویت های پرداخت شده، از تسهیلات برخوردار خواهند گردید.

شماره داخلی: 5333