بیمارستان خاتم الانبیا

ارزشها و اصول حاکم بر بیمارستان

ارزشها و اصول حاکم بر بیمارستان

ارزشها و اصول حاکم بر بیمارستان

مبانی اول: معیار قراردادن اصول و موازین دینی برگرفته از قرآن و عترت در نحوه برخورد کارکنان.

مبانی دوم: اهتمام مجدانه به تحقق اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در بین کارکنان بیمارستان.

مبنای سوم: توجه به کرامت ذاتی و حریت انسان و تحقق تام عدالت اجتماعی و تعالی اخلاقی جامعه پزشکی، پرستاری و کارگری.

مبنای چهارم: توجه جدی به ارتقاء علم و پژوهش در تصمیم گیری ها و فعالیت های تمام شئون بیمارستان با نگرش اسلامی و بومی.

مبنای پنجم: اهتمام به حفظ عظمت، سربلندی ، اقتدار، استقلال ، آزادی و تعالی ایران اسلامی در تبیین سیاست های کلی در مدیریت بیمارستان.

مبنای ششم: اهتمام به مدیریت و برنامه ریزی کیفیت و دانایی.

مبنای هفتم: ارزیابی نحوه عملکرد قسمت های مختلف بیمارستان برابر با دستورالعمل های ارسالی از مبادی ذیربط.