بیمارستان خاتم الانبیا

تربیت بدنی

بسیج جامعه پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)- تربیت بدنی