بیمارستان خاتم الانبیا

واحد حقوق پزشکان

واحد حقوق پزشکان

  • بررسی روزانه عملیات صندوق و درصورت صحت انتقال به سیستم مالی
  • بررسی روزانه گزارشات ترخیص و درصورت تایید انتقال به سیستم مالی
  • کلیه محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد پزشکان مطابق با قوانین و مقررات و قراردادهای منعقده به صورت ماهیانه تنظیم و در روز دهم هر ماه پرداخت می گردد.
  • بررسی و در صورت تایید ثبت کلیه کسورات اعلام شده توسط شرکت های بیمه
  • ثبت کسورات مربوط به صندوق پزشکان.

شماره داخلی: 5333