پیوندها

» واحد حقوق پزشكان
 

واحد حقوق پزشكان

  • بررسي روزانه عمليات صندوق و درصورت صحت انتقال به سيستم مالي
  • بررسي روزانه گزارشات ترخيص و درصورت تاييد انتقال به سيستم مالي
  • كليه محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد پزشكان مطابق با قوانين و مقررات و قراردادهاي منعقده به صورت ماهيانه تنظيم و در روز دهم هر ماه پرداخت مي گردد.
  • بررسي و در صورت تاييد ثبت كليه كسورات اعلام شده توسط شركت هاي بيمه
  • ثبت كسورات مربوط به صندوق پزشكان.

شماره داخلي: 5333