بیمارستان خاتم الانبیا

واحد صدور سند

واحد صدور سند

  •  کلیه اسناد رسیدگی شده در واحد رسیدگی توسط این واحد در سیستم مالی ثبت می گردد.

شماره داخلی: 3699