پیوندها

» واحد دريافت و پرداخت بيماران سرپايي
 

واحد دريافت و پرداخت بيماران سرپايي

بيمارستان خاتم الانبياء(ص) با داشتن 5 صندوق در بخشهاي مختلف(2عدد در درمانگاه،1 عدد در پاراكلينيك،1عدد اورژانس، 1عدد علوم اعصاب)به صورت شبانه روزي به بيماران سرپايي خدمات ارائه مي نمايد.

  • كليه بيماران سرپايي پس از پذيرش ، بايد به يكي از صندوقهاي مذكور مراجعه كرده و مبلغ قيد شده در قبض را به صورت نقدي / كارت اعتباري پرداخت نمايند.
  •  استرداد قبوض روزانه، درصورت ذكر علت و تاييد مسئول واحد توسط واحد صندوق صورت مي پذيرد.

البته لازم به ذكر است درصورت استرداد قبوضي غير از روز جاري بايد درخواست كتبي توسط مسئول واحد مربوطه به مديريت مالي ارسال، و پس از تاييد مديريت مالي به واحد ترخيص جهت پرداخت ارسال گردد.

  • در پايان هر روز گزارشات عملكرد صندوقداران به واحد مالي جهت بررسي و ثبت در دفاتر مالي ارسال مي گردد.

شماره داخلي: 5100