بیمارستان خاتم الانبیا

واحد دریافت و پرداخت بیماران سرپایی

واحد دریافت و پرداخت بیماران سرپایی

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) با داشتن 5 صندوق در بخشهای مختلف(2عدد در درمانگاه،1 عدد در پاراکلینیک،1عدد اورژانس، 1عدد علوم اعصاب)به صورت شبانه روزی به بیماران سرپایی خدمات ارائه می نماید.

  • کلیه بیماران سرپایی پس از پذیرش ، باید به یکی از صندوقهای مذکور مراجعه کرده و مبلغ قید شده در قبض را به صورت نقدی / کارت اعتباری پرداخت نمایند.
  •  استرداد قبوض روزانه، درصورت ذکر علت و تایید مسئول واحد توسط واحد صندوق صورت می پذیرد.

البته لازم به ذکر است درصورت استرداد قبوضی غیر از روز جاری باید درخواست کتبی توسط مسئول واحد مربوطه به مدیریت مالی ارسال، و پس از تایید مدیریت مالی به واحد ترخیص جهت پرداخت ارسال گردد.

  • در پایان هر روز گزارشات عملکرد صندوقداران به واحد مالی جهت بررسی و ثبت در دفاتر مالی ارسال می گردد.

شماره داخلی: 5100