پیوندها

» آزمايشگاه
 

آزمايشگاه

یك مجموعه استاندارد و بي نظير با پرسنل مجرب و با تجربه كه مطابق با بهترين و جديدترين روش ها ي روز دنيا ( كمولومينسانس ، HPLC ، ايمونوفلورسانس ، و ... ) و دستگاههاي پيشرفته در انجام آزمايشات باليني فعاليت دارند. بخش هاي هماتولوژي، بيوشيمي اختصاصي، سرولوژي، ايمونولوژي و هورمون شناسي، ميكرب شناسي و بانك خون، PCR ( تشخيص مولكولي ) ، امكان تشخيص قطعي بسياري از بيماريها را امكانپذير نموده است. نتايج آزمايشات  اين مركز با استقرار و تداوم بكارگيري سيسنم كنترل كيفي داخلي و خارجي از مراكز تحقيقات آزمايشگاهي رفرانس  و آزمايشگاه مرجع سلامت كه مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد با نظارت دقيق كارشناسان مجرب مورد ارزيابي قرار مي گيرد.اين بخش در سـه شيفت صبح، عصر و شب فعال مي باشد.

سوپروايزر آزمايشگاه: بهرام اصلان بيگي كارشناس ارشد علوم آزمايشگاهي.

مسولين شيفت عصر و شب: مجيد حقي، مهرداد حجازي، شهرام اشتري.

ناظر فني آزمايشگاه: وحيد طالبيان مقدم كارشناس آزمايشگاه

رئيس آزمايشگاه: دكتر سعيد آزاد ارمكي متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني.

متخصصين آزمايشگاه: دكتر سعيد آزاد ارمكي و عليرضا صراف زاده (متخصصين آسيب شناسي تشريحي و باليني).