بیمارستان خاتم الانبیا

واحد صدور چک- دریافت و پرداخت

واحد صدور چک- دریافت و پرداخت

  • صدور چک در ارتباط با امور شرکتها، پرسنل، پزشکان و... که به تایید مدیریت مالی، مدیریت و ریاست  بیمارستان رسیده باشد.
  • ثبت چک ها و دریافتی ها به صورت روزانه
  • تهیه صورت مغایرت بانکی، صورت مغایرت با شرکتهای طرف قرارداد
  • پیگیری مطالبات

شماره داخلی: 3699