پیوندها

» واحد صدور چك- دريافت و پرداخت
 

واحد صدور چك- دريافت و پرداخت

  • صدور چك در ارتباط با امور شركتها، پرسنل، پزشكان و... كه به تاييد مديريت مالي، مديريت و رياست  بيمارستان رسيده باشد.
  • ثبت چك ها و دريافتي ها به صورت روزانه
  • تهيه صورت مغايرت بانكي، صورت مغايرت با شركتهاي طرف قرارداد
  • پيگيري مطالبات

شماره داخلي: 3699