پیوندها

» تست خواب
 

تست خواب

اين آزمون يك روش تشخيصي جهت بررسي قطعي تنفس در حين خواب و تشخيص انئاع قطعي تنفس از هم مي باشد. بررسي خرخر، وضعيت خوابيدن بيمار و عمده علل بروز اختلالات خواب با اين روش قابل تشخيص و موارد درماني ا دستگاههاي كمك به قطع تنفس در هنگام قطع نفس و تاثير انها بر شدت اختلالات قابل بررسي مي باشد.بيمارستان خاتم الانبياء(ص) همگام با ساير مراكز معتبر جهانيبيش از 4 سال است كه به ارايه اين خدمت مشغول مي باشد.براي انجام اين تست بيمار مي بايست يك شب در بيمارستان بستري گردد.

مسئول آزمايشگاه خواب: مهندس حسن مرتاض هجري