بیمارستان خاتم الانبیا

کادر پرسنلی

پروفسور محسن مهاجر

پروفسور محسن مهاجر

 متخصص جراحی اعصاب
 فوق تخصص درد
 استاد درد دانشگاه فرایبورگ- آلمان
 تشخیص و درمان و مداخلات اختصاصی درد
 ریاست دپارتمان چند تخصصی درد مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء


 Professor Mohsen Mohadjer
 Neurosurgeon
 Pain subspecialist
 Professor of Pain of Freiburg University- Germany
 Diagnosis, treatment and specialized interventional pain therapy
 Head of Shefa Interdisciplinary Pain Department- Shefa Neuroscience Research Center

دکتر نائره خداشناس فیروزآبادی

دکتر نائره خداشناس فیروزآبادی

 متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد از آلمان
 تشخیص و درمان و مداخلات اختصاصی درد
 مسئول دپارتمان چند تخصصی درد مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء
 روزهای ویزیت: شنبه –یکشنبه-سه شنبه –چهارشنبه


 Dr. Naere Khodashenas Firoozabadi
 Anesthesiologist and Pain Fellowship (Germany)
 Diagnosis, treatment and specialized interventional pain therapy
 Manager of Shefa Interdisciplinary Pain Department- Shefa Neuroscience Research Center
 Visit Days: Saturday, Sunday, Tuesday, Wednesday

دکتر علیرضا خادم المله

دکتر علیرضا خادم المله

 متخصص بیماریهای داخلی – اسیستان مداخلات تزریقی درمان اختصاصی درد
 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 مشاور دپارتمان چند تخصصی درد مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء
 روزهای ویزیت: سه شنبه-چهارشنبه 9 الی 12


 Dr. Alireza Khademilmelleh
 Internist, Injections for pain management assistant
 Assistant Professor of Zanjan University of Medical Sciences
 Consultant of Shefa Interdisciplinary Pain Department- Shefa Neuroscience Research Center
 Visit days: Tuesday, Wednesday, 9-12 a.m.

دکتر لاله حاکمی

دکتر لاله حاکمی

 متخصص بیماریهای داخلی ،فلوشیپ AFSM
 مشاور دپارتمان چند تخصصی درد مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء
 نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
 روزهای ویزیت: شنبه –یکشنبه-دوشنبه –سه شنبه از ساعت 9 الی 13


 Dr. Laleh Hakemi
 Internist, AFSM fellowship
 Consultant of Shefa Interdisciplinary Pain Department- Shefa Neuroscience Research Center
 Vice- President os Sports Medicine Federation of I.R. Iran
 Visit days: Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, 9-13.

دکتر مرضیه توکلی

دکتر مرضیه توکلی

 متخصص اعصاب و روان
 مشاور دپارتمان چند تخصصی درد مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء
 مشاور روانپزشکی کلینیک سلامت خانواده مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء
 روزهای ویزیت: شنبه الی چهارشنبه


 Dr. Marzieh Tavakkoli
 Psychiatrist
 Consultant of Shefa Interdisciplinary Pain Department- Shefa Neuroscience Research Center
 Psychiatrist consultant of family-sex clinic- Shefa Neuroscience Research Center
 Visit days: Saturday to Wednesday

دکتر نجمه وکیلی

دکتر نجمه وکیلی

 روانشناس بالینی (PHD)
 مشاور روانشناسی درد –درمان روانشناختی درد –CBT- مدیریت استرس –کنترل هیجانی در دپارتمان چند تخصصی درد مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء
 روزهای ویزیت : شنبه الی سه شنبه از ساعت 8 الی 14


 Dr. Najmeh Vakili
 PhD in clinical psychology
 Pain psychology consultant, pain psychological treatment, CBT, stress management, Shefa Interdisciplinary Pain Department- Shefa Neuroscience Research Center
 Visit days: Saturday to Tuesday 8-14.