بیمارستان خاتم الانبیا

ماموگرافی

ماموگرافی

ماموگرافی

ماموگرافی عبارتست از تصویربرداری از نسج نرم پستان توسط اشعه x جهت تعیین وجود توده هاو کیست هاو...
در این روش پستان به آرامی بین دو صفحه طلقی شکل فشرده شده و تصویر بافت آن بر روی فیلم رادیولوژی ثبت می گردد. امروزه جهت بررسیهای پیشگیرانه در بیماریهای زنان روش استاندارد جهت بررسی پستان در زنان بالای 40 سال انجام ماموگرافی سالیانه می باشد.

پزشکان ماموگرافی: دکتر نرجس عادلخواه، دکتر فاطمه کریمی، دکتر مریم ناصر

روزهای ماموگرافی:

یکشنبه: صبح و عصر

سه شنبه: صبح و عصر

پنج شنبه: فقط عصر