پیوندها

» ماموگرافی
 

ماموگرافی

ماموگرافی عبارتست از تصويربرداری از نسج نرم پستان توسط اشعه x جهت تعيين وجود توده هاو کيست هاو...
در اين روش پستان به آرامی بين دو صفحه طلقی شکل فشرده شده و تصوير بافت آن بر روی فيلم راديولوژی ثبت می گردد. امروزه جهت بررسيهای پيشگيرانه در بيماريهای زنان روش استاندارد جهت بررسی پستان در زنان بالای 40 سال انجام ماموگرافی ساليانه می باشد.

پزشكان ماموگرافي: دكتر نرجس عادلخواه، دكتر فاطمه كريمي، دكتر مريم ناصر

روزهاي ماموگرافي:

يكشنبه: صبح و عصر

سه شنبه: صبح و عصر

پنج شنبه: فقط عصر