پیوندها

» واحد گزارشات و بودجه
 

واحد گزارشات و بودجه

  • تهيه كليه گزارشات فصلي، شش ماهه و ساليانه ، گزارشات عملكردي پاراكلينيكها و كلينيكها، گزارش درآمدهزينه، گزارشات مقايسه اي بودجه و عملكرد، تهيه و تنظيم بودجه ساليانه و...
  • همكاري با واحد آموزش بيمارستان جهت پياده سازي صحيح اصول اعتبار بخشي و ارزشيابي سالانه به واسطه ايجاد پارامترهاي لازم در بخش مالي

شماره داخلي: 5333