بیمارستان خاتم الانبیا

واحد گزارشات و بودجه

واحد گزارشات و بودجه

  • تهیه کلیه گزارشات فصلی، شش ماهه و سالیانه ، گزارشات عملکردی پاراکلینیکها و کلینیکها، گزارش درآمدهزینه، گزارشات مقایسه ای بودجه و عملکرد، تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و...
  • همکاری با واحد آموزش بیمارستان جهت پیاده سازی صحیح اصول اعتبار بخشی و ارزشیابی سالانه به واسطه ایجاد پارامترهای لازم در بخش مالی

شماره داخلی: 5333