بیمارستان خاتم الانبیا

بخش دیالیز

همودیالیز

همودیالیز

بیمارانی که کلیه های آنان به هر دلیل قادر به پالایش خون نمی باشد، از دستگاههای کمکی بنام دیالیز استفاده می کنند. در این روش خون در کنار مایع دیالیز توسط یک غنشاء نیمه تراوا قرار می گیرد و با انتشار ساده موجب انتقال سموم دفعی از خون به مایع دیالیز می شود.

بخش همودیالیز در ساختمانی مجزا، در مجاورت ساختمان اصلی بیمارستان خاتم واقع شده است. در این مرکز 16 دستگاه دیالیز پیشرفته که 5 دستگاه از نوع Fresenneus Class C  و 11 دستگاه از نوع Fresenneus Class B می باشد به بیماران سرویس دهی می کند. 11 دستگاه در بخش همودیالیز، 2 دستگاه در بخش  ICUA و 1 دستگاه در بخش  ICUG و 2 دستگاه در اتاق دیالیز ساختمان اصلی بیمارستان مستقر است. کادر مجرب و آموزش دیده این مرکز همراه با فضای آرام  محیط  دیالیز، مناسب برای افرادی است که نیاز به خدمات دیالیز به صورت فوری یا مزمن دارند. این مرکز همه روزه (به غیر از روز های تعطیل) در دو شیفت صبح و عصر و در صورت نیاز فوری بیماران بستری در بخش ها در شیفت شب (بصورت آنکال) به ارائه سرویس می پردازد.

پذیرش بیماران (بزرگسال) از طریق واحد بیماری های خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صورت می گیرد. مناطق تحت پوشش بیمارستان خاتم شامل شهرداری مناطق 1، 3، 4، 7، 8، 12، 13، 14، و بخشی از منطقه 15 می باشد.