پیوندها

» بخش دیالیز
 

همودیالیز

بيماراني كه كليه هاي آنان به هر دليل قادر به پالايش خون نمي باشد، از دستگاههاي كمكي بنام دياليز استفاده مي كنند. در اين روش خون در كنار مايع دياليز توسط يك غنشاء نيمه تراوا قرار مي گيرد و با انتشار ساده موجب انتقال سموم دفعي از خون به مايع دياليز مي شود.

بخش همودياليز در ساختماني مجزا، در مجاورت ساختمان اصلي بيمارستان خاتم واقع شده است. در اين مركز 16 دستگاه دياليز پيشرفته كه 5 دستگاه از نوع Fresenneus Class C  و 11 دستگاه از نوع Fresenneus Class B مي باشد به بيماران سرويس دهي مي كند. 11 دستگاه در بخش همودياليز، 2 دستگاه در بخش  ICUA و 1 دستگاه در بخش  ICUG و 2 دستگاه در اتاق دياليز ساختمان اصلي بيمارستان مستقر است. كادر مجرب و آموزش ديده اين مركز همراه با فضاي آرام  محيط  دياليز، مناسب براي افرادي است كه نياز به خدمات دياليز به صورت فوري يا مزمن دارند. اين مركز همه روزه (به غير از روز هاي تعطيل) در دو شيفت صبح و عصر و در صورت نياز فوري بيماران بستري در بخش ها در شيفت شب (بصورت آنكال) به ارائه سرويس مي پردازد.

پذيرش بيماران (بزرگسال) از طريق واحد بيماري هاي خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي صورت مي گيرد. مناطق تحت پوشش بيمارستان خاتم شامل شهرداري مناطق 1، 3، 4، 7، 8، 12، 13، 14، و بخشي از منطقه 15 مي باشد.