بیمارستان خاتم الانبیا

گزارش های واحد فرهنگی

گزارش ارائه شده در مورد فعالیتها و برنامه های واحد فرهنگی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) در سال 1392

مشاهده فایل گزارش در قالب فایل PDF