بیمارستان خاتم الانبیا

اداری پشتیبانی

بسیج جامعه پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)- اداری و پشتیبانی