بیمارستان خاتم الانبیا

امداد و درمان

بسیج جامعه پزشکی بیمارستان  خاتم الانبیاء(ص)- امداد و درمان

بسیج جامعه پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)- امداد و درمان