پیوندها

» پذيرش و مدارك پزشكی
 

مدارك پزشكی

امروزه، اطلاعات به معني قدرت است و با توجه به اينكه در عصر اطلاعات و پيشرفت هاي فناورانه به سر مي بريم استفاده از نظامهاي اطلاعاتي داراي اهميت بسزايي است. در مقياس يك مركز بهداشتي و درماني، يكي از اين نظامها "مديريت اطلاعات سلامت" است. از آنجا كه اطلاعات پرونده پزشكي  با ارزش ترين راهنما در جهت تعيين كيفيت ارائه خدمات و برنامه ريزي و تصميم گيري ميباشد اهميت بخش مدارك پزشكي(مديريت اطلاعات سلامت) به وضوح غيرقابل انكار است. بخش مدارك پزشكي، اطلاعات بيماران را در قالب اوراق كاغذي يا بصورت الكترونيكي گردآوري، ذخيره و بازيابي مي كند و نقش مهمي را در تداوم درمان و حمايت قانوني از مركز درماني دارد.

نقش و اهميت بخش مدارك پزشكي

 1. حفظ امنيت بيمار
 2. افزايش كيفيت مراقبت و مدارك پزشكي
 3. نظارت بر كاهش خطاهاي پزشكي و باليني
 4. بهبود تصميم گيري هاي پزشكي
 5. حفظ محرمانگي اطلاعات بيمار
 6. حمايت قانوني از بيمار و ارائه دهندگان خدمات بهداشتي
 7. كمك به فرايندهاي پژوهشي و آموزشي
 8. ارائه اطلاعات مربوط به هزينه هاي درمان
 9. نظارت بر گردش اطلاعات در سطح بيمارستان

واحد هاي تابعه بخش مدارك پزشكي

 1. بخش بايگاني و تحويل پرونده
 2. بخش پاسخگويي به ارباب رجوع جهت پاسخ به مكاتبات سازمانها، ادارات بيمه، درخواست قانوني بيماران.
 3. اسكن پرونده هاي باليني
 4. كدگذاري بيماريها
 5. امحا پرونده ها

اهداف بخش مدارك پزشكي

 1. كنترل كمي و كيفي داده هاي مراقبت بهداشتي
 2. پاسخگويي مناسب به مراجعين مراجع قانوني
 3. حركت در جهت تحقق اهداف بيمارستان
 4. تسريع ارائه خدمات به بيماران