بیمارستان خاتم الانبیا

صدای شما

صدای شما:

شماره تلفن های گویای بیمارستان خاتم الانبیاء (ص): 83553570 و 83553560 (021)