بیمارستان خاتم الانبیا

آرشیو

آگهی شناسائی پیمانکار

مدت  اعتبار: ده روز از تاریخ نشر 
تاریخ انتشار: 26 شهریورماه  87
 
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) در نظر دارد تجهیز و جایگزینی دستگاههای واحد لنژی خود را که شامل ماشین شستشو، ماشین آبگیر، دستگاه خشک کن، غلطک و اطوپرس می باشد را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ درج این آگهی به مدت ده روز به آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از میرداماد، خیابان رشید یاسمی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)، امور قراردادها مراجعه نمایند.

آگهی مشارکت در بهره برداری از بخش فیزیوتراپی شرکت خدمات بهداشتی و درمانی خاتم الانبیاء(ص)

مدت  اعتبار: ده روز از تاریخ نشر 
تاریخ انتشار: 15 اسفندماه  86 

شرکت خدمات بهداشتی و درمانی خاتم الانبیاء(ص) (سهامی خاص) در نظر دارد بهره برداری از بخش فیزیوتراپی بیمارستان را از طریق مزایده (سهم سود بیمارستان) به اشخاص واجد شرایط به صورت مشارکت واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر این آگهی پس از واریز مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جاری 60011 بانک رفاه کارگران شعبه بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) جهت خرید اسناد مزایده و دریافت برگ شرایط مزایده به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان رشید یاسمی، بیمارستان خاتم انبیاء (ص)، واحد امور مالی امور قراردادها مراجعه نمایند.
بدیهی است هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده بوده و شرکت در رد یا قبول کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مناقصه کابینت و سکوبندی آزمایشگاه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء(ص)

مدت  اعتبار: ده روز از تاریخ نشر 
تاریخ انتشار: 1 مهرماه  85 

شرکت خدمات بهداشتی و درمانی خاتم الانبیاء(ص) در نظر دارد کابینت و سکوبندی آزمایشگاهبیمارستان را از طریق مناقصه به شرکت های واجد صلاحیت که حداقل دارای 3 سال سابقه فعالیت مرتبط در این زمینه می باشند با استفاده از مواد و مصالح با کیفیت عالی واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند طی مدت ده روز از تاریخ نشر این آگهی پس از واریز مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جاری 60011 بانک رفاه کارگران شعبه بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) جهت خرید اسناد مناقصه و دریافت برگ شرایط مناقصه به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان رشید یاسمی، بیمارستان خاتم انبیاء (ص)، امور قراردادها مراجعه نمایند.
بدیهی است هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و شرکت در رد یا قبول کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مناقصه خرید دو ست مانیتورینگ با سیستم سانترال بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء(ص)

مدت  اعتبار: ده روز از تاریخ نشر 
تاریخ انتشار: 1 مهر ماه 85 

شرکت خدمات بهداشتی و درمانی خاتم الانبیاء(ص) در نظر دارد دو ست مانیتورینگ(یک ست 8 تخته و یک ست 10 تخته) با سیستم سانترال دارای استاندارد AAMI/ EC-13(جهت ماژول ECG) و دارای استاندارد AAM/SP-10(جهت ماژول NIBP) جهت بخشهای CCU بیمارستان را از طریق مناقصه خریداری نماید.

متقاضیان می توانند طی مدت ده روز از تاریخ نشر این آگهی پس از واریز مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جاری 60011 بانک رفاه کارگران شعبه بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) جهت خرید اسناد مناقصه و دریافت برگ شرایط مناقصه به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان رشید یاسمی، بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)، امور قراردادها مراجعه نمایند.
بدیهی است هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و شرکت در رد یا قبول کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.