بیمارستان خاتم الانبیا

مسئول

بسیج جامعه پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) - مسئول کانون

بسیج جامعه پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) - مسئول کانون

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: دکتر پیرحسین کولیوند
متولد سال: 1350 متأهل

مدارک تحصیلی

دکتری مدیریت رفتار سازمانی

کارشناسی ارشد مدیریت بیمارستانی
کارشناسی مدیریت بیمارستانی
کاردانی بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

سوابق کاری
- از سال 1374 جانشین مسئول اتاق عمل بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)
- از شش ماهه دوم سال 1374 سرپرست کاردیوپرفیوژنیست های بیمارستان
- از سال 1375 مسئول اتاق عمل بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)
- از دیماه 1380 جانشین مدیریت و مسئول دفتر رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)
- از اسفندماه 1380 مدیر بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

تخصص ها
- دوره کاردیوپرفیوژنیست از دانشگاه
 علوم پزشکی ایران از بیمارستان شهید رجایی