بیمارستان خاتم الانبیا

دفتر مسئول فنی بیمارستان

دفتر مسئول فنی بیمارستان

جهت نظارت بر حسن انجام خدمات پزشکی و کنترل کیفیت خدمات به لحاظ تخصص پزشک مسئول فنی بر امور درمانی و کیفی بیمارستان نظارت می کند و پاسخگوی بیماران در مورد انجام امور علمی و پزشکی و درمانی خواهد بود.