بیمارستان خاتم الانبیا

واحد حسابداری عملیاتی و در آمد

واحد حسابداری عملیاتی و در آمد

  • نظارت، پیگیری و بررسی دریافتی های صورت حسابهای سرپایی و بستری با شرکت های طرف قرارداد
  • ثبت دریافتی ها شامل شماره چک، کسورات قانونی (مالیات)، کسورات بیمه ای در سیستم حسابداری عملیاتی
  • تهیه آمار از میزان و نحوه وصول مطالبات به مدیریت مالی
  • دریافت مدارک بیماران تصادفی، تکمیل و ارسال مدارک به همراه نامه به دانشگاه شهید بهشتی جهت پرداخت

شماره داخلی: 5333