پیوندها

» واحد حسابداري عملياتي و در آمد
 

واحد حسابداري عملياتي و در آمد

  • نظارت، پيگيري و بررسي دريافتي هاي صورت حسابهاي سرپايي و بستري با شركت هاي طرف قرارداد
  • ثبت دريافتي ها شامل شماره چك، كسورات قانوني (ماليات)، كسورات بيمه اي در سيستم حسابداري عملياتي
  • تهيه آمار از ميزان و نحوه وصول مطالبات به مديريت مالي
  • دريافت مدارك بيماران تصادفي، تكميل و ارسال مدارك به همراه نامه به دانشگاه شهيد بهشتي جهت پرداخت

شماره داخلي: 5333