پیوندها

» واحد انبار و اموال
 

واحد انبار و اموال

  • ثبت مبالغ ريالي و تعدادي كليه خريدهاي مربوط به اجناس و ملزومات مصرفي پزشكي، اداري، غيراداري، كليه اثاثيه ها، كليه دستگاه هاي پزشكي و غيرپزشكي و....... بر طبق سفارش كالا و تاييد مديريت در سيستم انبار ها
  •  انبارگرداني(ساليانه و دوره ه اي)، محاسبات مربوط به استهلاك تجهيزات، اثاثيه و ابنيه، و...
  • كنترل گزارشات انبار با دفاتر مالي

شماره داخلي:4511