پیوندها

» واحد امور قراردادها
 

واحد امور قراردادها

اين واحد شامل دو بخش "قراردادهاي درماني" و "غير درماني" مي باشد:

الف- قراردادهاي درماني

  • بررسي و عقد قرارداد با شركتهاي بيمه اي و خصوصي
  • بررسي و عقد قراردادهاي چكاپ با شركت ها و سازمان هاي متقاضي
  • ثبت كليه تعرفه ها در سيستم و كنترل و نظارت بر تغييرات مطابق با آخرين قوانين وزارت بهداشت
  • مشاوره به كليه مراجعان در ارتباط با امكان استفاده از خدمات بيمه اي
  • پيگيري كسورات بيمه اي

شماره هاي داخلي:3811-5200

ب- قراردادهاي غير بيمه اي

  • تنظيم و عقد كليه قراردادهاي داخلي ، پيمانكاري، خريد تجهيزات و ملزومات پزشكي و غير پزشكي و...
  • برگزاري مناقصه ها و مزايده ها با اجراي تشريفات قانوني
  • كليه امور مرتبط با اخذ قراردادهاي غير درماني

شماره داخلي:2877