بیمارستان خاتم الانبیا

واحد امور قراردادها

واحد امور قراردادها

این واحد شامل دو بخش "قراردادهای درمانی" و "غیر درمانی" می باشد:

الف- قراردادهای درمانی

  • بررسی و عقد قرارداد با شرکتهای بیمه ای و خصوصی
  • بررسی و عقد قراردادهای چکاپ با شرکت ها و سازمان های متقاضی
  • ثبت کلیه تعرفه ها در سیستم و کنترل و نظارت بر تغییرات مطابق با آخرین قوانین وزارت بهداشت
  • مشاوره به کلیه مراجعان در ارتباط با امکان استفاده از خدمات بیمه ای
  • پیگیری کسورات بیمه ای

شماره های داخلی:3811-5200

ب- قراردادهای غیر بیمه ای

  • تنظیم و عقد کلیه قراردادهای داخلی ، پیمانکاری، خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی و غیر پزشکی و...
  • برگزاری مناقصه ها و مزایده ها با اجرای تشریفات قانونی
  • کلیه امور مرتبط با اخذ قراردادهای غیر درمانی

شماره داخلی:2877