بیمارستان خاتم الانبیا

واحد بایگانی اسناد مالی

واحد بایگانی اسناد مالی

  •  کلیه اسناد مالی در این واحد ضبط و نگهداری می گردد.

شماره داخلی: 4844