پیوندها

» معرفي و شرح وظايف
 

معرفي و شرح وظايف

امورمالي

امور مالي بيمارستان خاتم با زيرمجموعه هاي ترخيص، صندوق، انبار و اموال (انبارمركزي، انبار اموال، انبار تجهيزات پزشكي)، حقوق و دستمزد پرسنل، حقوق پزشكان، صدور سند، صدور چك(دريافت و پرداخت)، واحد رسيدگي، واحد امور قراردادها، واحد حسابداري عملياتي، واحد بودجه و گزارشات، واحد بايگاني مدارك مالي، واحد صندوق پزشكان، مشغول خدمت رساني به هموطنان گرامي مي باشد.

شرح وظايف

الف: برنامه ريزي، هدايت، هماهنگي و كنترل فعاليتهاي مالي در چهارچوب استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و همچنين مقررات و قوانين موجود در آيين نامه و دستور العملهاي مصوب  امور مالي

ب: تهيه صورت هاي مالي ساليانه

ج: تهيه و تنظيم بودجه ساليانه

د: ايجاد هماهنگي و نظارت بر پرسنل امور مالي براي انجام كليه امور محوله واحد هاي  زير مجموعه

مدير مالي: دكتر محمدرضا آزادي

شماره داخلي: 5400