بیمارستان خاتم الانبیا

معرفی و شرح وظایف

معرفی و شرح وظایف

امورمالی

امور مالی بیمارستان خاتم با زیرمجموعه های ترخیص، صندوق، انبار و اموال (انبارمرکزی، انبار اموال، انبار تجهیزات پزشکی)، حقوق و دستمزد پرسنل، حقوق پزشکان، صدور سند، صدور چک(دریافت و پرداخت)، واحد رسیدگی، واحد امور قراردادها، واحد حسابداری عملیاتی، واحد بودجه و گزارشات، واحد بایگانی مدارک مالی، واحد صندوق پزشکان، مشغول خدمت رسانی به هموطنان گرامی می باشد.

شرح وظایف

الف: برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی در چهارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی و همچنین مقررات و قوانین موجود در آیین نامه و دستور العملهای مصوب  امور مالی

ب: تهیه صورت های مالی سالیانه

ج: تهیه و تنظیم بودجه سالیانه

د: ایجاد هماهنگی و نظارت بر پرسنل امور مالی برای انجام کلیه امور محوله واحد های  زیر مجموعه

مدیر مالی: دکتر محمدرضا آزادی

شماره داخلی: 5400