بیمارستان خاتم الانبیا

بيمارستان خاتم الانبياء(ص)

مجموعه تصاویری از ساختمان بيمارستان فوق تخصصي خاتم الانبياء(ص)

بيمارستان خاتم الانبياء(ص)