بیمارستان خاتم الانبیا

شركت ها و بیمه های طرف قرارداد

نام شركت ها و بیمه های طرف قرارداد: تاريخ شروع قرارداد: تاريخ پايان قرارداد: بستری: مدارک مورد نياز بستری: سرپایی: پت اسكن: مدارک مورد نياز سرپایی:
آرمان سفیران 1402/02/01 1403/02/01 معرفی نامه ............
بانک ها 1402/03/01 1403/03/01 معرفی نامه ( كشاورزی ، سپه ، رفاه كپی دفترچه بيمه) كپی صفحه اول دفترچه - برگه نسخه دفترچه
بنیاد 15 خرداد 1402/03/01 1403/03/01 پوز دستگاه 15 خرداد رسید پوز
بیمه آسیا 1402/03/01 1403/03/01 معرفی نامه معرفی نامه
بیمه پارسیان 1402/03/01 1403/03/02 معرفی نامه ............
بیمه تعاون 1402/03/01 1403/03/01 معرفی نامه .......
بیمه دانا 1402/03/01 1403/03/01 معرفی نامه آنلاین معرفی نامه
بیمه دی 1402/03/01 1403/02/31 معرفی نامه رسا معرفی نامه رسا
بیمه رازی 1402/03/01 1403/03/01 معرفی نامه معرفی نامه
بیمه سرمد 1402/03/01 1403/03/01 معرفی نامه .......
بیمه سینا 1402/03/01 1403/03/01 معرفی نامه آنلاین معرفی نامه آنلاین
بیمه كارفرین 1402/03/01 1403/03/01 معرفی نامه ، رسا معرفی نامه ، رسا
بیمه معلم 1402/03/01 1403/03/01 معرفی نامه .......
بیمه نوین 1402/03/01 1403/03/01 معرفی نامه ............
ریاست جمهوری 1402/02/01 1403/01/31 معرفی نامه ............
شركت صنایع آذرآب 1402/04/01 1403/03/31 معرفی نامه ............
شركت مس 1402/02/01 1403/02/01 فكس معرفی نامه ، رسا فكس معرفی نامه ، رسا
شركت نفت 1402/03/01 1403/03/01 معرفی نامه كپی صفحه اول دفترچه - برگه نسخه دفترچه  
شورای نگهبان 1401/02/01 1403/02/01 معرفی نامه كپی كارت سلامت ، كپی صفحه اول دفترچه
شهرداری 1402/03/01 1403/03/01 معرفی نامه كپی صفحه اول دفترچه - برگه نسخه دفترچه ، معرفینامه
صدا و سیما 1402/03/01 1403/03/01 معرفی نامه كپی صفحه اول دفترچه - برگه نسخه دفترچه ، معرفینامه
صندوق بازنشستگی صنعت نفت 1402/03/01 1403/03/01 كپی از دفترچه بیمه كپی صفحه اول دفترچه ، برگه نسخه دفترچه  
كانون سردفتران 1402/03/01 1403/03/01 معرفی نامه معرفی نامه
كتابخانه مجلس 1402/02/01 1403/02/01 معرفینامه و كارت سلامت كپی كارت سلامت ، برگه دستور پزشك
متانیر 1402/03/01 1403/02/31 معرفی نامه معرفی نامه
مجلس شورای اسلامی 1402/02/01 1403/02/01 معرفی نامه كپی كارت سلامت ، برگه دستور پزشك
مركز پژوهش های مجلس 1402/02/01 1403/02/01 معرفینامه و كارت سلامت كپی كارت سلامت ، برگه دستور پزشك
نیروهای مسلح جانبازان 1402/03/01 1403/03/01 كپی از دفترچه بیمه ، برگه دستور بستری در دفترچه بیمه كپی صفحه اول دفترچه - برگه نسخه دفترچه