پیوندها

» اديومتری
 

اديومتری

بخش شنوايي سنجي شامل مجموعه اي از آزمايشات اطلاق مي شود كه در تشخيص مقدار و نوع كم شنواييها به بيماران در رده مختلف سني كمك مي نمايد.بخش شنوايي سنجي اين بيمارستان با مجهز ترين دستگاهها ارايه خدمات مي باشد كه اين خدمات عبارتند از: تمپانومتري (جهت ارزيابي عملكرد گوش مياني كه شامل عملكرد پرده گوش، استخوانچه هاي گوش و شيپور استاش) ،ABR  (جهت بررسي عملكرد عصب گوش از ابتدا ي حلزون گوش تا ساقه مغز كه در بيماراني كه كانديد كاشت حلزون هستند بسيار ضروري و با اهميت مي باشد) و آزمون OAE  (جهت  ارزيابي  سلامت سيستم شنوايي نوزادان از بدو تولد كه با تشخيص مشكل شنوايي نوزادان با توجه به نوع مشكل، امكان درمان عدم شنوايي براي افراد امكان پذير خواهد بود.) اين بـخش در تمام طول هفته صبح و عصر بجزجمعه ها و روزهاي تعطيل آماده ارايه خدمات مي باشد.

مسئول: ميترا فاطمه جوهرچي