بیمارستان خاتم الانبیا

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

هادی کاظمی

هادی کاظمی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: متخصص کودکان
پیرحسین کولیوند

پیرحسین کولیوند

نائب رئیس هیئت مدیره

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
محمدنقی طهماسبی

محمدنقی طهماسبی

عضو هیئت مدیره

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: جراحی زانو
محمدرضا آزادی

محمدرضا آزادی

عضو هیئت مدیره

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: حسابداری
علی واحدی

علی واحدی

عضو هیئت مدیره

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: جراح عمومی