پیوندها

» دیدار با مدیران
 

رياست بيمارستان

دكتر هادي كاظمي

شماره تماس: 88779055 ، 88797959
آدرس پست الکترونیکی: kazemi@khatamhospital.com

ادامه مطلب...
 

مديريت داخلي بيمارستان

دكتر پيرحسين كوليوند

شماره تماس: 88790300
آدرس پست الکترونیکی: kolivand@khatamhospital.com

ادامه مطلب...
 

مديريت پرستاري بيمارستان

مریم علی حکمی

ادامه مطلب...
 

مديريت پاراكلينيكهاي بيمارستان

مهندس شهرام پرويزی

شماره تماس: 88790883
آدرس پست الکترونیکی: parvizi@khatamhospital.com

ادامه مطلب...
 

مسئول فنی بيمارستان

دکتر علی واحدی

شماره تماس: 88790882
آدرس پست الکترونیکی: vahedi@khatamhospital.com

ادامه مطلب...
 

مديريت مالی بيمارستان

دكتر محمدرضا آزادی

شماره تماس: 88790884
آدرس پست الکترونیکی: azadi@khatamhospital.com

ادامه مطلب...