بیمارستان خاتم الانبیا

دیدار با مدیران

دکتر هادی کاظمی

ریاست بیمارستان

دکتر هادی کاظمی

شماره تماس: 88779055 ، 88797959
آدرس پست الکترونیکی: kazemi@khatamhospital.com

ادامه مطلب ...

مدیریت پرستاری بیمارستان

مریم علی حکمی

ادامه مطلب ...

مهندس شهرام پرویزی

مدیریت پاراکلینیکهای بیمارستان

مهندس شهرام پرویزی

شماره تماس: 88790883
آدرس پست الکترونیکی: parvizi@khatamhospital.com

ادامه مطلب ...

دکتر علی واحدی

مسئول فنی بیمارستان

دکتر علی واحدی

شماره تماس: 88790882
آدرس پست الکترونیکی: vahedi@khatamhospital.com

ادامه مطلب ...

دکتر محمدرضا آزادی

مدیریت مالی بیمارستان

دکتر محمدرضا آزادی

شماره تماس: 88790884
آدرس پست الکترونیکی: azadi@khatamhospital.com

ادامه مطلب ...