پیوندها

» گزارش تصویری از راه اندازی بخش اضطراری کرونا و تجهیز آن در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) تهران

 

1400/02/13 - 15:38

 
گزارش تصویری از راه اندازی بخش اضطراری کرونا و تجهیز آن در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) تهران گزارش تصویری از راه اندازی بخش اضطراری کرونا و تجهیز آن در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) تهران گزارش تصویری از راه اندازی بخش اضطراری کرونا و تجهیز آن در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) تهران گزارش تصویری از راه اندازی بخش اضطراری کرونا و تجهیز آن در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) تهران گزارش تصویری از راه اندازی بخش اضطراری کرونا و تجهیز آن در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) تهران